Privacy Policy

1. Adatkezelő

neve: SPARKS Kamera és Világítástechnikai Szolgáltató és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Sparks)
székhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 30-34
e-mail címe: sparks@sparks.hu
telefonszáma: +36-1-422-07-87
fax: +36-1-422-07-88
képviseli: Romwalter Judit

2. Adatkezelés céljai, jogalapjai:
a. Rendelés leadása weblapon keresztül:

A weblapon lehetőség van az adatkezelő termékeinek/szolgáltatásainak megrendelésére. A megrendeléshez a megrendelő nevét, telefonszámát, címét és email címét szükséges megadni, melyek magánszemély megrendelő esetén személyes adatnak minősülnek. A jogi személy társaság esetén, ezen cég elérhetőségi adati szükségesek, valamint a kapcsolattartó neve. Az adatkezelés célja bérleti/megbízási/adásvételi szerződéshez teljesítéséhez az adatok felvétele. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

b. Hírlevélre való feliratkozás:

A hírlevélre feliratkozó, a feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Sparks marketing célra felhasználja az e-mail és postacímét, ajánlataival közvetlenül megkeresse, ezen elérhetőségeken az ügyfélkapcsolatot fenntartsa. Az adatkezelés célja a Sparks termékeinek/szolgáltatásainak népszerűsítése, üzleti kapcsolatainak ápolása. Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.

c. Feliratkozás filmszakmai nyilvántartásba:

A hírlevélre való feliratkozással vagy a megrendeléssel a feliratkozó hozzájárulhat ahhoz is, hogy az ott megadott adatait (név, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás) a Sparks filmszakmai adatbázisában rögzítse, adatait filmszakmai körökben üzleti céllal továbbítsa. Amennyiben egy filmes produkció szakembert keres, úgy a Sparks adatbázisából kiajánl ott regisztrált szakembereket. Az adatkezelés célja a Sparks üzleti kapcsolatainak szélesítése. Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.

3. Személyes adatok címzettjei, avagy kiknek továbbíthatóak az adatok:

A Sparks filmszakmai nyilvántartásába feliratkozók ott megadott adatai filmgyártó, film-előállító vállalkozások részére kerülhetnek továbbításra.

4. Harmadik országba továbbítja-e:

Ha a filmgyártó vállalkozás harmadik országbeli, abban az esetben továbbításra kerül. Harmadik országbelinek az Európai Unión kívüli országok minősülnek.

5. Tárolás időtartama:

Megrendelést követő szerződéskötés esetén a szerződéshez kapcsolódó adókötelezettségeket szabályozó jogszabályokban kötelezően előírt tárolási idő. Hírlevél és nyilvántartásba vétel esetén visszavonásig tárolja a Sparks az adatokat. A visszavonás ugyanolyan formában tehető meg, mint a hozzájárulás.

6. Érintett (adatait megadó személy) jogai:
a. hozzáférés:

jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen adatait kezelik és az adatkezeléshez milyen jogai kapcsolódnak

b. helyesbítés:

jogosult a pontatlanul rögzített adatok helyesbítésére

c. törlést kérhet:

ha a hozzájárulást visszavonta; ha a kezelés jogellenes; ha a cél, amely miatt kezelték az adatait már nem áll fenn

d. korlátozása a kezelésnek:

az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Korlátozni kell a személyes adatok kezelését; a kérelmezett pontosítás idejére vagy a kezelés jogszerűségének megállapításáig. A korlátozás megszűnéséről tájékoztatni kell az érintettet

e. tiltakozás a kezeléssel szemben:

ha az érintett tiltakozik személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történő kezelése ellen, és a Sparks sem tudja igazolni a jogszerűséget, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

f. adathordozhatósághoz való jog:

jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta

g. visszavonáshoz való jog:

A hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni, a visszavonás ugyanolyan formában tehető meg, mint a hozzájárulás.

7. jogok gyakorlása:

az érintett megkereséseit a Sparks fentebb megjelölt elérhetőségein teheti meg, a Sparks a megkeresés formája szerint válaszol legkésőbb 30 napon belül.

8. felügyeleti hatósághoz címzett panasz egyéb jogorvoslat benyújtásának joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Sparks székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.